Vodni doprinosi i tumačenje za IM obrazac iliti “koliko moram platiti Hrvatskim vodama”

Malo c/p sa web stranice Hrvatskih voda

Vodni doprinos

Vodni doprinos je jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva i definiran je Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.
Postupak obračuna vodnog doprinosa definiran je Pravilnikom o obračunu i naplati vodnoga doprinosa( NN 107/2014).
Tarife kao i visine obračuna vodnog doprinosa definirane su Uredbom o visini vodnoga doprinosa (NN 78/21076/201119/2012151/201383/2015).

Na što se i koliko plaća vodni doprinos?

Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju građenja podnosi od 16. veljače 2006. godine te za građevine koje su izgrađene bez akta o dopuštenju građenja za koje se podnosi zahtjev za izdavanje akta kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.
Osnovica za plaćanje vodnog doprinosa iskazuje se u m3 (volumna gradnja), m2 (površinska gradnja) i m (linijska gradnja) i to:
• stvarne veličine nove građevine
• razlike između stvarne veličine građevine koja se uklanja radi gradnje nove građevine i stvarne veličine nove građevine, odnosno
• razlike između stvarne veličine postojeće građevine koja se dograđuje ili nadograđuje i stvarne veličine dograđene ili izgrađene nove građevine.

Vodni doprinos se plaća u 3 zone:

  • Zona A – Zagreb i zaštićeno obalno područje mora ( sukladno Zakonu o prostornom uređenju – NN 153/2013– pojas kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte)
  • Zona B – ostalo područje Hrvatske
  • Zona C – područja posebne državne skrbi (sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi – NN 86/200857/201151A/2013148/201376/2014147/2014 i 18/2015).

Visine vodnog doprinosa prikazane su ovisno o vrsti građevina i zoni u tablici Tarife vodnoga doprinosa

Tko plaća vodni doprinos?

Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor građevine za koju se donosi ili je donesen akt za građenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku ozakonjenja građevine na čije ime je izdan izvršni akt kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.

 

Naravno, kao i kod svih zakona/pravilnika – ako nešto nije točno i precizno opisano – podložno je različitom tumačenju iliti “ja smatram da je to tako, a kako ja odlučujem, biti će onako kako ja kažem”

I iako je na web stranici sve lijepo objašnjeno (Primjeri iskaza mjera (IM) i analitičkog iskaza izračuna mjera građevine (AIM)) ipak neki dijelovi su podložni različitom tumačenju.

Ovo se odnosi na polaganje kabele/cijevi, i odnosi se na Sektor E – Sjeverni Jadran:

– ako imamo više cijevi ili kabela u rovu računa se ukupna duljina položenih cijevi / kabela

            – 4x ф50 u rovu 100m –> 400m u IM obrazac

            – 3x (NA2XS(F)2Y 1x185RM/25mm2) u rovu 100m –> 300m u IM obrazac

– kabeli položeni u cijevi se ne računaju kao zasebni produktovodi

– u zatvorenim građevinama – stambene ili poslovne namjene ne računaju se produktovodi niti kabelska kanalizacija

– u prometnim površinama i otvorenim građevinama moraju se posebno iskazati produktovodi i kabelska kanalizacija

– kod prelaganja instalacija se ne treba računati, jer je doprinos već plaćen

– kod priključaka za građevine (npr. od PMO-a do kuće) nije potrebno prikazivati produktovode niti kabelsku kanalizaciju